درباره آقای واسطه
 
کد 6265
160 متری برازنده

برازنده - فلکه آل بویه

قیمت : 2,050,000,000  تومان     
کد 6263
128 متری رباط سوم

رباط سوم -

قیمت : 1,675,000,000  تومان     
کد 6262
140 متری برازنده

برازنده -

قیمت : 1,800,000,000  تومان     
کد 6261
103 متری رزمندگان

رزمندگان -

قیمت : 1,236,000,000  تومان     
کد 6260
82 متری 5 آذر

پنج اذر -

قیمت : 870,000,000  تومان     
کد 6259
109 متری برازنده

برازنده -

قیمت : 1,520,000,000  تومان     
کد 6258
155 متری رزمندگان

رزمندگان -

قیمت : 1,550,000,000  تومان     
کد 6257
160 متری غرضی

غرضی - خیابان بهاران 5

قیمت : 1,712,000,000  تومان     
کد 6256
73 متری اشراق

اشراق - خیابان آل محمد

قیمت : 910,000,000  تومان     
کد 6255
105 متری رزمندگان

رزمندگان -

قیمت : 1,260,000,000  تومان     
کد 6254
100 متری رزمندگان

رزمندگان -

قیمت : 1,050,000,000  تومان     
کد 6253
83 متری غرضی+12مترحیاط اختصاصی

غرضی - قبل از خیابان نخل

قیمت : 1,050,000,000  تومان     
کد 6252
70 متری رباط دوم + 35 متر حیاط

رباط دوم -

قیمت : 800,000,000  تومان     
کد 6251
110 متری شهید صادقیان

شهیدصادقیان -

قیمت : 1,270,000,000  تومان     
کد 6250
110 متری شهید صادقیان

شهیدصادقیان -

قیمت : 1,270,000,000  تومان     
کد 6249
141 متری رباط سوم

رباط سوم - خیابان 17

قیمت : 1,690,000,000  تومان     
کد 6248
117 متری صاحب الزمان

میدان ملک شهر -

قیمت : 1,462,000,000  تومان     
کد 6247
130 متری فلاطوری

فلاطوری -

قیمت : 1,820,000,000  تومان     
کد 6246
62 متری رباط سوم

رباط سوم -

قیمت : 860,000,000  تومان     
کد 6245
120 متری رباط سوم

رباط سوم -

قیمت : 1,140,000,000  تومان     
کد 6244
105 متری رباط سوم

رباط سوم -

قیمت : 1,520,000,000  تومان     
کد 6243
آپارتمان۱۲۰متری ابوریحان

فلاطوری - ابوریحان

قیمت رهن : 80,000,000  تومان      قیمت اجاره: 2,500,000 تومان
کد 6238
92 متری شیخ صدوق شمالی

شیخ صدوق شمالی -

قیمت : 2,500,000,000  تومان     
کد 6237
165 متری فلاطوری

فلاطوری -

قیمت : 2,475,000,000  تومان     
کد 6236
165 متری فلاطوری

فلاطوری -

قیمت : 2,640,000,000  تومان     
کد 6235
125 متری فلاطوری

فلاطوری -

قیمت : 1,750,000,000  تومان     
کد 6234
115 متری فلاطوری

فلاطوری -

قیمت : 1,610,000,000  تومان     
کد 6233
120 متری فلاطوری

فلاطوری -

قیمت : 1,860,000,000  تومان     
کد 6232
135 متری فلاطوری

فلاطوری -

قیمت : 2,160,000,000  تومان     
کد 6231
125 متری فلاطوری

فلاطوری -

قیمت : 1,750,000,000  تومان     
کد 6230
115 متری فلاطوری

فلاطوری -

قیمت : 1,610,000,000  تومان     
کد 6229
125 متری فلاطوری

فلاطوری -

قیمت : 1,750,000,000  تومان     
کد 6228
115 متری فلاطوری

فلاطوری -

قیمت : 1,610,000,000  تومان     
کد 6227
120 متری فلاطوری

فلاطوری -

قیمت : 1,800,000,000  تومان     
کد 6226
111 متری شیخ صدوق جنوبی

شیخ صدوق جنوبی - خیابان رسالت جنوبی

قیمت : 3,885,000,000  تومان     
کد 6225
90 متری مطهری

مطهری -

قیمت رهن : 110,000,000  تومان      قیمت اجاره: 1,500,000 تومان
کد 6224
130 متری رزمندگان

رزمندگان -

قیمت : 1,360,000,000  تومان     
کد 6223
102 متری مطهری

مطهری -

قیمت : 1,170,000,000  تومان     
کد 6222
107 متری اشراق

اشراق - خیابان آل محمد

قیمت : 1,500,000,000  تومان     
کد 6221
114 متری اشراق

اشراق - 4 راه آل محمد

قیمت : 1,380,000,000  تومان     
کد 6220
230مترجابرانصاری+ 50m بهارخواب

جابرانصاری -

قیمت : 4,800,000,000  تومان     
کد 6219
95 متری غرضی

غرضی - خیابان آزادی

قیمت : 1,300,000,000  تومان     
کد 6218
215 متری برازنده

برازنده -

قیمت : 2,300,000,000  تومان     
کد 6217
100 متری 17 شهریور

17شهریور -

قیمت : 1,420,000,000  تومان     
کد 6216
87 متری نقش جهان

نقش جهان -

قیمت : 670,000,000  تومان