درباره آقای واسطه
 
کد 5152
90متری ملکشهر حیاط اختصاصی

بهارستان غربی - بهارستان غربی

قیمت : 1,150,000,000  تومان     
کد 5151
90متری شمالی

شهیدصادقیان - شهید صادقیان

قیمت : 1,100,000,000  تومان     
کد 5150
86متری حیاط اختصاصی

خانه اصفهان - بنفشه جنوبی

قیمت : 1,120,000,000  تومان     
کد 5149
86 متری

انقلاب اسلامی - ملک شهر

قیمت : 920,000,000  تومان     
کد 5148
120متری سپاه

سپاه -

قیمت : 1,500,000,000  تومان     
کد 5147
105متری سپاه

سپاه -

قیمت : 1,350,000,000  تومان     
کد 5144
97متری نگارستان

نگارستان - کوچه 22

قیمت : 820,000,000  تومان     
کد 5143
60متری ارغوان

گلخانه - چهار راه نیرو هوایی

قیمت : 430,000,000  تومان     
کد 5142
۶۰متری ارغوان

گلخانه - چهار راه نیرو هوایی

قیمت : 450,000,000  تومان     
کد 5141
111متری رباط اول

رباط اول -

قیمت : 1,485,000,000  تومان     
کد 5140
100متری رزمندگان

رزمندگان -

قیمت : 1,020,000,000  تومان     
کد 5139
162متری نقش جهان

نقش جهان -

قیمت : 2,025,000,000  تومان     
کد 5138
77متری مطهری

مطهری -

قیمت : 850,000,000  تومان     
کد 5137
157متری رباط سوم

رباط سوم -

قیمت : 2,040,000,000  تومان     
کد 5136
125متری رباط اول

رباط اول -

قیمت : 1,150,000,000  تومان     
کد 5135
100متری آزادگان

مطهری - آزادگان

قیمت : 880,000,000  تومان     
کد 5134
93متری گلخانه

گلخانه - چهار راه نیرو هوایی

قیمت : 970,000,000  تومان     
کد 5133
73متری 17شهریور

17شهریور - مجتمع 60دستگاه

قیمت : 520,000,000  تومان     
کد 5132
104متری اصفهان ویلا

رزمندگان - اصفهان ویلا

قیمت : 1,210,000,000  تومان     
کد 5131
90متری شهیدصادقیان

شهیدصادقیان -

قیمت : 1,050,000,000  تومان     
کد 5130
65متری ماه فرخی

ماه فرخی - اول خیابان امید

قیمت : 700,000,000  تومان     
کد 5129
102متری جابر انصاری

جابرانصاری - بر خیابان

قیمت : 1,173,000,000  تومان     
کد 5128
94متری شهید صادقی

شهیدصادقیان -

قیمت : 850,000,000  تومان     
کد 5127
130متری گلخانه

نوبهار - ابتدای گلخانه

قیمت رهن : 200,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 5126
137متری جابر انصاری

جابرانصاری - 16متری لاله

قیمت : 2,315,000,000  تومان     
کد 5125
95متری بهارستان شرقی

بهارستان شرقی -

قیمت : 800,000,000  تومان     
کد 5124
158متری رزمندگان

خانه اصفهان - رزمندگان

قیمت : 2,200,000,000  تومان     
کد 5123
90رزمندگان

خانه اصفهان - رزمندگان

قیمت : 1,600,000,000  تومان     
کد 5121
200 متری ملک شهر

نقش جهان - کوچه نیلوفر

قیمت : 2,200,000,000  تومان     
کد 5120
90جابر انصاری

جابرانصاری - ابونعیم

قیمت : 1,320,000,000  تومان     
کد 5119
96 متری شهید صادقیان

شهیدصادقیان - کوچه ارغوان

قیمت : 1,050,000,000  تومان     
کد 5118
172 متری رباط سوم

رباط سوم - کوچه علافچیان

قیمت : 2,400,000,000  تومان     
کد 5117
200متری جابر انصاری

جابرانصاری -

قیمت : 4,200,000,000  تومان     
کد 5116
98 متری رباط سوم

رباط سوم - خیابان اندیشه

قیمت : 1,250,000,000  تومان     
کد 5115
153 متری خانه اصفهان

خانه اصفهان - بنفشه شمالی

قیمت : 2,500,000,000  تومان     
کد 5114
110متری جابر انصاری

جابرانصاری - 5آذر

قیمت : 1,200,000,000  تومان     
کد 5113
97 متری خانه اصفهان

خانه اصفهان - خیابان تابلو خانه اصفهان

قیمت : 1,000,000,000  تومان     
کد 5112
107 متری انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی - کوچه سرو

قیمت : 1,120,000,000  تومان     
کد 5111
172متری جابر انصاری

جابرانصاری - کوچه عباسی

قیمت : 2,230,000,000  تومان     
کد 5110
115متری رباط سوم

رباط سوم - کوچه 25

قیمت رهن : 120,000,000  تومان      قیمت اجاره: 1,500,000 تومان
کد 5109
110 متری رباط سوم

رباط سوم - کوچه 25

قیمت : 1,320,000,000  تومان     
کد 5108
140 متری رزمندگان

خانه اصفهان - رزمندگان

قیمت : 1,820,000,000  تومان     
کد 5107
77 متری خانه اصفهان

خانه اصفهان - نگهبانی

قیمت : 924,000,000  تومان     
کد 5106
121متری رباط اول

رباط اول - نرسیده به رزمندگان

قیمت : 1,330,000,000  تومان     
کد 5105
100 متری انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی - کوچه سرو

قیمت : 970,000,000  تومان     
45